Regulamin Newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA REPREZENTUJ.COM

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin usługi NEWSLETTERA, określa zasady korzystania z usługi NEWSLETTERA Reprezentuj.com Reklama i Wydarzenia Maciej Iwo Adaszyński, zwany dalej „Reprezentuj.com”.

2. Opracowanie Regulaminu Usługi Newsletter (dalej: „Regulamin”) jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 tj. ze zm.).

3. Dane teleadresowe:

ul. Wiejska 4
65-609 Zielona Góra

adres e-mail: bartek@reprezentuj.com

4. Usługa NEWSLETTERA polega na wysyłaniu przez REPREZENTUJ.COM na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości, zwanej dalej NEWSLETTEREM, zawierającej informacje dotyczące działalności REPREZENTUJ.COM.

5. Do korzystania z usługi NEWSLETTER konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

6. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie poprzez przesłanie go na podany przez Użytkownika adres e-mail, formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik akceptując Regulamin zawiera umowę świadczenia Usługi Newsletter przez REPREZENTUJ.COM.

7. REPREZENTUJ.COM świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o tematyce związanej z działalnością REPREZENTUJ.COM, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail (dalej: „Newsletter”). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

§ 2 NEWSLETTER

1. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi NEWSLETTER z REPREZENTUJ.COM udostępnia swój adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w celu otrzymywania NEWSLTTERA na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

2. Newsletter zawiera informacje o działalności REPREZENTUJ.COM jak również podmiotów z nim współpracujących.

3. Newsletter wysyłany jest raz w miesiącu

4. Każdy NEWSLETTER zawiera:

a. informację o REPREZENTUJ.COM jako Nadawcy,

b. wypełnione pole „Temat”, określające treść NEWSLETTERA,

c. treść NEWSLETTERA,

c. informację o sposobie rezygnacji z usługi NEWSLETTER lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika.

§ 3 UŻYTKOWNIK

1. Z usługi NEWSLETTER może korzystać każda osoba fizyczna i prawna, w tym Użytkownicy, którzy na stronie www.Reprezentuj.com.pl w części dotyczącej NEWSLETTERA pt. „ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA” podadzą swój adres e-mail, a następnie klikną przycisk „ZAPISZ SIĘ”. W ramach usługi na podany adres e-mail, REPREZENTUJ.COM wyśle link aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu NEWSLETTERA oraz Polityki prywatności.

2. Użytkownik musi zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję regulamin usługi newsletter oraz Politykę Prywatności”.

2. Użytkownik jest zobligowany do podania w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail do świadczenia usługi NEWSLETTER.

3. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację, o którym mowa w § 3 ust. 1. powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy mailingowej w celu jego wykorzystywania do wysyłania Użytkownikowi NEWSLETTERÓW.

§4 DANE OSOBOWE

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Reprezentuj.com Reklama i Wydarzenia Maciej Iwo Adaszyński.

3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych na podany powyżej adres pocztowy bądź drogą e-mailową: bartek@reprezentuj.com

4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w związku z udziałem w usłudze Newsletter.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu świadczenia Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b (umowa) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

6. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do firm obsługujących nas w zakresie obsługi teleinformatycznym. Nie będziemy przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

7. Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jak również ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z udostępniania mu usługi newslettera poprzez wysłanie pustego maila na adres: bartek@reprezentuj.com

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanej Usłudze.

2. Zmiany w Regulaminie wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.

3. Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z Usługi Newsletter, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Zapraszamy do subskrypcji!
zespół Reprezentuj.com