Klauzula informacyjna – brief

Wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Reprezentuj.com Reklama i Wydarzenia Maciej Iwo Adaszyński, ul. Bolesława Chrobrego 29/2, 65-052 Zielona Góra. NIP: 9291767862, REGON: 081102660

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania wiadomości w ramach tak zwanego briefu, służącego kontaktowi pomiędzy Administratorem, a osobę zgadzającą się na kontakt. Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku, gdyby jednak udzielone dane okazały się niezbędne w ramach przyszłego postępowania sądowego do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, Administrator może przetwarzać dane osobowe także na tej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f), jednakże nie mogą one być wtedy wykorzystywane do dalszych celów prowadzenia bieżącej komunikacji w ramach briefu.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji powyższego celu;

b) podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, jak np. obsługa systemów informatycznych, obsługa księgowa, prawna, usługi pocztowe oraz inne usługi wspomagające Administratora w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych powyżej, z którymi to podmiotami Administrator mógł zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,

c) organy administracji państwowej na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. KAS, ZUS

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres:

a) na jaki wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

b) w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, do czasu przedawnienia roszczeń.

5) Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani nie podlegają procesom zautomatyzowanego profilowania.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku wycofania zgody, nie ma to wpływu na dane osobowe przetwarzane do chwili wycofania zgody.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie od Administratora informacji, wykorzystywanych w ramach briefu.